Đà Nẵng TV 2简介

提供者: 网友    所属地区:越南
2018-12-26 11:50 在线人数:

Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng là một Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đài gồm có 2 kênh truyền hình: DaNangTV 1 HD và DaNangTV 2, 2 kênh phát thanh: AM 702 KHz và FM 96,3 MHz.

61.3K

相关电视直播

正在直播

Đà Nẵng TV

Đà Nẵng TV
收看地图 电视提交 留言反馈